Collectes

Collectes

De eerste collecte is voor de eigen wijkkas.
Geniet je ook nog steeds van de 2 mooie uitgaven van de Hovenier? Help je mee om de kosten daarvan samen te dragen?
De tweede collecte is voor Kerk In Actie met als doel "Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening" in Rwanda. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk.

Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde ‘Lichtgroepen’ waarin zij leren
om met elkaar te kunnen samenleven. Geef voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.Help mee om al deze collecten tot een succes te maken!!
Een warme oproep aan de "thuiszitters" om toch via een andere weg, dan de verzamelpotten in de kerk, geld te geven en wel
via een bankoverschrijving. Maak het collectebedrag over naar NL11 INGB 0000 8675 84 t.n.v. Protestantse Gemeente Ede onder vermelding van: 1e /- 2e Collecte De Open Hof met datum en doel. Ook kan je 1 keer in de maand een bedrag overmaken naar het kerkelijk bureau met vermelding van maand en wijkgemeente de Open Hof. Dit bedrag wordt dan evenredig verdeeld over alle doelen van die maand. Het diakenen-team de Open Hof

​​​​​​​
terug